26/10/09

Més sobre els bombardeigs de Tarragona durant la guerra civil

La revista Serra d’Or del mes d’octubre publicà una ressenya del llibre Quan la mort venia del cel, de Lluís de Salvador i Andrés (a cura de M. Elena Virgili i Montse R. Sans).
L’article fa referència a l’interès documental de la memòria que deixà escrita l’autor:
Ara, doncs, ens ens fan conèixer l’esborrany d’aquesta memòria, incomplet o il·legible en alguns punts, però d’un interès enorme.
En primer lloc, Lluís de Salvador hi explica les característiques dels bombardeigs soferts per la ciutat de Tarragona, fets d’una manera sistemàtica pels avions italians i alemanys que tenien la base a Mallorca […]. En segon lloc, presenta una relació de cada un dels bombardeigs de què tingué notícia, molt completa i molt exacta en un primer moment i més sumària en endavant […]