5/3/09

Es publiquen les bases del XXVII Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre

Ja s'han publicat les bases del XXVII Premi de Narrativa Ribera d'Ebre, que convoca l'ajuntament de Vinebre, i publica Cossetània Edicions.

BASES:

Tema:
Treballs inèdits de narrativa i no presentats a altres premis pendents d’adjudicació.

Presentació:
En fulls DIN-A4, mecanografiats a 2.100 espais per full (30 línies de 70 caràcters), per quintuplicat i escrits en català a una cara i degudament enquadernats. Els treballs no hauran d’ésser signats, a la portada s’hi haurà de fer constar el títol. S’hauran d’acompanyar d’un sobre tancat on anirà escrit exclusivament el títol, i a l’interior del qual hi haurà de constar el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i la signatura de l’autor/a o qualsevol altra dada personal que es vulgui fer constar.

Termini i admissió:
El 26 de juny de 2009. No podran optar al premi els treballs que no hagin tingut entrada a l’Ajuntament en aquesta data. Sí que seran admesos els que portin el segell de correus de data 26 de juny de 2009 o anterior.

Extensió:
De 75 a 150 fulls.

Altres condicions:
No podran premiar-se obres ja guardonades en altres concursos o bé subvencionades anteriorment per qualsevol entitat o institució. L’obra guanyadora, original o inèdita, restarà propietat de l’autor. Si en el termini d’un any, l’entitat convocant –que tindrà els drets de publicació de la primera edició- no l’ha publicada o no és en curs d’impressió, l’autor serà lliure d’editar-la tot fent-hi constar les circumstàncies del premi. Un cop publicada, haurà de lliurar-ne 25 exemplars a l’organisme convocant. L’obra serà editada per Cossetània Edicions. L’Ajuntament no està obligat a retornar els treballs no premiats si no han estat recollits dins del termini de 30 dies següents a la data del premi. L’acceptació del premi compromet l’autor/a a ser present en l’acte de lliurament del guardó i en el de presentació de l’obra editada. Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta a criteri del jurat, les decisions del qual seran inapel·lables.

Tramesa:
Personalment o per correu certificat Ajuntament de Vinebre - Regidoria de Cultura Carrer de la Torre, 22 43792-Vinebre.

Veredicte i atorgament:
El dimecres dia 26 d’agost de 2009 en el transcurs d’un sopar, al Local del Cinema (Plaça Ajuntament, 7 - Vinebre).

Dotació:
3.000 Euros.