14/12/09

La Fundació del Món Rural convoca els Primers Premis "Món Rural"

La Fundació del Món Rural ha convocat Primers Premis "Món Rural", que Cossetània Edicions publicarà en les categories de narrativa i assaig.
A continuació en podreu veure les bases:

En les categories de narrativa i assaig les obres presentades hauran de ser originals i inèdites. Els originals s'acompanyaran d'una declaració jurada que l'obra és inèdita i que els seus drets no han estat cedits a cap editor, ni que estan pendents de l'adjudicació de cap altre concurs. En el cas de la categoria de periodisme hauran de ser reportatges publicats durant l'any 2009 en mitjans de comunicació d'àmbit català, comarcal, supracomarcal o local en suport paper o online. Haurà de constar la referencia de quan va ser publicat el reportatge i s'haurà d'acreditar suficientment. En qualsevol de les tres categories les obres candidates hauran d'estar escrites en llengua catalana. No podran participar treballs guardonats en altres premis.

Els participants han de ser majors d'edat, sense importar la nacionalitat o la residència habitual.

Un cop entregades les obres els seus autors es comprometen a no retirar-les fins que no es faci públic el veredicte del jurat.

Categories

Els originals en el cas de narrativa (que inclou la possibilitat tant de novel·la com de recull de narracions) han de tenir una extensió entre 80 i 200 pàgines de la grandaria foli o DIN A-4, per una sola cara, a doble
espai i entre 30 i 32 línies com a màxim per pàgina, font Times New Roman, grandària 12.

Els originals en el cas d'assaig han de tenir una extensió entre 80 i 150 pagines de grandària foli o DIN A-4, per una sola cara, a doble espai i entre 30 i 32 línies com a màxim per pagina, font Times New Roman, grandària 12.

Els originals en el cas de periodisme han de ser reportatges escrits en llengua catalana publicats durant el 2009 en mitjans de suport paper o online del territori català, tant d'àmbit local, comarcal, supracomarcal o nacional.

El món rural haurà de ser el marc on es desenvolupi la narració o l'assaig o l'article periodístic.

Veredicte i premis

Els originals de narrativa i assaig noméss s'acceptaran a través de correu electrònic a l'adreça: frnr@fmr.cat. L'autor/a enviarà l'obra, signada amb pseudònim, en un arxiu Word. També enviarà un altre arxiu arnb les dades personals (nom i cognoms, número de NIF i copia en format digital, adreça postal, telèfon, adreça electrònica i títol de l'obra) i un currículum bibliogràfic. Ambdós arxius s'adjuntaran, a ser possible, comprimits en .zip o .rar (mai en un .exe), en un únic missatge.
En la categoria de periodisme, s'haura de documentar i acreditar que el reportatge ha estat publicat (a partir
d'un enllac online o un document en .pdf en el cas de paper) i s'haura d'adjuntar un currículum de trajectòria i mèrits professionals tambe a fmr@fmr.cat.

El termini d'admissió d'obres finalitzarà el dia 1 d'abril de 2010.

El veredicte del jurat es farà públic el dia 13 de maig de 2010. Hi haurà un jurat per categoria, format cadascun per tres personalitats vinculades a l'àmbit literari, periodístic i rural i actuarà com a secretari un representant de la Fundació del Món Rural. Els guanyadors de les categories de narrativa i assaig rebran la quantitat de 3.000 euros, el de la categoria de periodisme rebrà 1.500 euros. Els tres premis estan dotats per la Fundació del Món Rural. A aquesta quantitat s'aplicarà la retenció corresponent segons la normativa tributària vigent. A més, Cossetània Edicions publicarà la novel·la i l'assaig dels guanyadors.

Les condicions de publicació s'establiran en un conveni posterior entre els autors guanyadors i l'editorial Cossetània Edicions, designada per la Fundació del Món Rural per aquests efectes. La dotació del premi correspon als drets d'autor de la primera edició del llibre.

El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots una obra determinada, que serà la guanyadora.

El prerni es donarà a una sola obra, no podra ser compartit, i es podrà declarar desert si el jurat així ho decideix.

Cada vegada que es publiqui el treball premiat, caldrà fer constar que és una obra guardonada als I Premis de la Fundació del Món Rural. Els autors no premiats podran sol·licitar la recuperació dels originals a fmr@fmr.cat entre l'1 de juny i el 30 de setembre de 2010. Passat aquest període, es destruiran.

El jurat podra proposar la publicació d'aquelles obres no premiades i que consideri d'interès.

La presentació dels originals pressuposa l'acceptació d'aquestes bases. La interpretació de les mateixes o qualsevol aspecte no assenyalat en aquestes correspon solucionar-ho exclusivament al Jurat de forma conjunta amb la directiva de la FMR.