18/12/09

Cossetània editarà el premi literari "Temps de neu, el llibre 25 anys"

Cossetània editarà el "Premi Temps de neu, el llibre 25 anys". El programa de Televisió de Catalunya “Temps de neu” organitza aquest concurs literari per fomentar la creació literària entorn del tema de la neu i celebrar els 25 anys del programa de Televisió de Catalunya “Temps de neu”. A continuació en podreu veure les bases:

Participants: Requisits i mecànica:

Per participar al concurs caldrà complir amb els següents requeriments:
a. Utilitzar la llengua catalana.
b. Presentació en format relat curt.
c. Cada autor/a només podrà presentar un sol treball.
d. El tema del relat serà "La neu".
e. Els relats hauran de ser inèdits i originals i no podran haver estat premiats en altres certàmens o concursos.
Els treballs s’hauran de presentar mecanografiats a doble espai, mida DIN-A4, amb un mínim de 6.000 caràcters i un màxim de 21.000.
L’extensió del text no podrà ser superior a 10 folis ni inferior a 3.
Els relats hauran d'estar encapçalats per un títol.
Els relats s'hauran de lliurar a la següent adreça electrònica: tempsneu@tv3.cat i en format Word, fent constar en el mail que participen al Concurs Literari “Temps de Neu”, objecte d’aquestes bases.
El rebut del mail enviat constituirà el justificant de rebuda del relat.
Els relats presentats que no reuneixin els requisits anteriors no seran admesos a concurs.
Cada relat anirà signat amb el nom i cognoms de l’autor, o bé amb un pseudònim, essent necessari en aquest darrer cas especificar-ho.
L’admissió de mails es tancarà el dia 15 d’abril del 2010.

Autoria, originalitat i divulgació dels relats

La presentació dels relats a concurs implica necessàriament l’acceptació íntegra i incondicional de les presents bases per part de l’autor així com:
- El consentiment de l’autor a la divulgació del seu relat presentat en cas de resultar premiat o finalista.
- La garantia per part de l’autor, amb total indemnitat per a TVC de l’autoria i la originalitat del relat presentat i de que aquest no és còpia ni modificació total o parcial de cap altra obra pròpia o aliena
La presentació del relat comporta, així mateix, el compromís del seu autor a no retirar-la de concurs.

Tractament de les dades:

Televisió de Catalunya, SA informa que les dades dels participants s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s’utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar aquest concurs. L’entitat encarregada de la gestió d’aquests serveis és CCRTV Interactiva, SA, del grup de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Es garanteix a tots els premiats i participants que s’han pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per aquest tipus de fitxers. En cap cas, les dades se cediran a altres entitats ni es tractaran amb diferents finalitats de les que es comenten al primer paràgraf d’aquesta clàusula.
En qualsevol moment, es podrà exercir el dret d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel·lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, enviant una petició a través dels Servei d’Atenció a l’Espectador i l’Oient.
Si es prefereix les comunicacions per correu ordinari, les adreces són les següents:

- Televisió de Catalunya, SA, programa Temps de neu, c/de la TV3, s/n 08970 Sant Joan Despí, Barcelona.

- CCRTV Interactiva, SA, IMAGINA Centre audiovisual, c/ Gaspar Fàbregas, 81, Planta 2, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.

La participació al concurs comporta l’acceptació de les condicions, com també, l’autorització pel tractament de dades de caràcter personal.

Jurat i votació

Es formarà un jurat format per:

- Part de TVC: Sra. Elena Goixens (Responsable de Publicacions de TVC), Sr. Toni Real (Director del programa Temps de neu) i Sr. Antonio Moreno (Realitzador del programa Temps de neu)

- Part de l’editorial Cossetània Edicions: Sr. Jordi Ferré (Gerent de l’Editora).

El sistema d’anàlisi, qualificació, selecció i votació dels relats presentats serà el que estableixin discrecionalment els membres del jurat.
Les decisions del jurat, incloent-hi la decisió definitiva s’adoptarà per majoria simple.
Els noms dels guanyadors es publicaran a partir del 30 d’abril a la web del programa “Temps de neu”, www.tempsdeneu.cat.

Premi

S’atorgarà al guanyador, un premi de 500 euros. També es publicarà el relat guanyador al llibre “25 anys de Temps de Neu” que s’editarà i es publicarà l’any 2010.
També s’atorgaran premis als dos finalistes, aquest premis consistiran en la publicació dels seus treballs al llibre “25 anys de Temps de Neu” .

Cessió de drets d’explotació

L’atorgament tant del premi al guanyador com de l’accèssit dels dos finalistes suposa que els respectius autors (guanyador i finalistes) cedeixen en exclusiva a TVC tots els drets d’explotació sobre els relats, incloent entre d’altres els de reproducció per a qualsevol sistema gràfic, mecànic, electrònic, reprogràfic, digital o de qualsevol altra mena; distribució en qualsevol format o suport i canal, i mitjançant venda, lloguer, préstec o qualsevol altra forma; comunicació pública a través de projecció audiovisual, representació escènica, emissió per radiodifusió, transmissió per cable, fibra òptica, alàmbrica o inalàmbrica, sistemes telemàtics, digitals o on-line, incorporació a bases de dades, o mitjançant qualsevol altre sistema; transformació, inclosa la traducció i l’adaptació a obra audiovisual o dramàtica, o d’altres obres derivades, i en general per a totes les modalitats d’explotació i mitjans de difusió coneguts en el moment d’atorgament del premi, en tots els països del món i per a tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual.
La cessió de drets del relat guanyador i dels dos relats finalistes suposa la cessió dels drets d’edició de les respectives obres dins del llibre “25 anys de Temps de Neu”.

Dret d’opció preferent sobre els relats presentats

TVC es reserva els dret d’obtenir la cessió per a l’explotació en qualsevol modalitat dels relats que, presentats a concurs i no havent estat guardonats amb el primer premi o com a finalistes, poguessin interessar-li, sempre i quan comuniquin al seu autor la decisió en un termini màxim de trenta dies hàbils a comptar des de la data en que s’hagi fet pública la decisió del Jurat.
L’Autor s’obliga davant de TVC en el cas de rebre l’esmentada comunicació en el termini indicat, a cedir en les condicions que s’estableixin, els drets d’explotació del seu relat.

Inscripció de drets en registres públics

Quedaran sota l’exclusiva responsabilitat de l’autor la inscripció del relat presentat al Concurs Literari en el Registre de la Propietat Intel·lectual, així com els efectes de la no inscripció davant de tercers.

Devolució dels originals

Sense perjudici dels dret d’opció preferent previst a la base vuitena, i sense que això suposi un menyscabament del mateix dret, una vegada adjudicat els premi no es retornaran als autors no premiats els relats presentats, que seran destruïts.

Submissió expressa

Per a qualsevol dubte i/o discrepància, reclamació o qüestió que es pugui derivar directament o indirecta en la interpretació i execució de les presents bases, les parts amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.