11/6/08

Es presenten les bases del XXVI Premi de Narrativa Ribera d'Ebre, que editarà Cossetània

La regidoria de cultura de l'Ajutament de Vinebre ja ha publicat les bases del XXVI Premi de Narrativa Ribera d'Ebre, que editarà Cossetània. A continuació us oferim les condicions del certamen literari.

Tema
Treballs inèdits de narrativa i no presentats a altres premis pendents d’adjudicació

Presentació
En fulls DIN-A4, mecanografiats a 2.100 espais per full (30 línies de 70 caràcters), per quintuplicat i escrits en català i a una cara i degudament enquadernats. Els treballs no hauran d’ésser signats, a la portada s’hi haurà de fer constar el títol. S’hauran d’acompanyar d’un sobre tancat on anirà escrit exclusivament el títol, i a l’interior del qual hi haurà de constar el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i la signatura de l’autor/a o qualsevol altra dada personal que es vulgui fer constar.

Termini d'admissió
El 25 de juny de 2008. No podran optar al premi els treballs que no hagin tingut entrada a l’Ajuntament en aquesta data. Sí que seran admesos els que portin el segell de correus de data 25 de juny de 2008 o anterior.

Extensió
De 75 a 150 fulls

Altres condicions
No podran premiar-se obres ja guardonades en altres concursos o bé subvencionades anteriorment per qualsevol entitat o institució. L’obra guanyadora, original o inèdita, restarà propietat de l’autor. Si en el termini d’un any, l’entitat convocant –que tindrà els drets de publicació de la primera edició -no l’ha publicada o no és en curs d’impressió, l’autor serà lliure d’editar-la tot fent-hi constar les circumstàncies del premi. Un cop publicada, haurà de lliurar-ne 25 exemplars a l’organisme convocant. L’obra serà editada per Cossetània Edicions. L’Ajuntament no està obligat a retornar els treballs no premiats si no han estat recollits dins del termini de 30 dies següents a la data del premi. L’acceptació del premi compromet l’autor/a a ser present en l’acte de lliurament del guardó i en el de presentació de l’obra editada. Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta a criteri del jurat, les decisions del qual seran inapel·lables.

Tramesa
Ajuntament de Vinebre Regidoriade Cultura Carrer de la Torre, 22
43792-VINEBRE Personalment o per correu certificat

Veredicte i atorgament
El dimecres dia 27 d’agost de 2008 en el transcurs d’un sopar, al Local del Cinema.
Plaça Ajuntament, 7 de Vinebre

Dotació
3.000 Euros

Organitza el certamen l’Ajuntament de Vinebre, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i ANAV.