7/12/07

Bases del III Premi de Narrativa Cristòfol Despuig

L’Institut Municipal d’Activitats Culturals i Turístiques de Tortosa (IMACT) convoca el III Premi de Narrativa Cristòfol Despuig que publicarà Cossetània Edicions. A continuació hi trobareu les bases:

BASES
1. Aquest premi té la finalitat d’estimular la producció d'obres de narrativa en llengua catalana
2. Podran optar-hi obres de prosa, inèdites i d’autors vius. S’entén com a prosa un text de caràcter predominantment literari, sense limitació en el gènere: novel·la, conte, relat, llibre de viatges, memòries, biografia, diari, etc.
3. Extensió 100-200 fulls a doble espai
4. Cada concursant pot presentar-hi el nombre de treballs que desitgi
5. Les obres es presentaran a la seu de l’IMACT, a l’adreça i en l’horari especificat. Es lliuraran sis còpies amb les pàgines numerades, i hi haurà de constar un títol i un lema o pseudònim, però en cap cas el nom de l’autor/a. Els treballs s’hauran de trametre dintre d’un sobre tancat on caldrà indicar a la part exterior la llegenda amb la denominació del certamen i un pseudònim i, a l’interior, les següents dades: 1.Nom i cognoms 2.Edat 3.Adreça postal 4.E-mail 5.Telèfon 6.Població i CP 7.Títol de l’obra 8. Un breu currículum: lloc i any de naixement, trajectòria professional, publicacions, col·laboracions escrites en diaris, revistes, etc., i signatura. Caldrà adjuntar-hi còpia del DNI
6. També s’inclourà una declaració on es garanteixi que l’obra és original i inèdita, i que no participa en cap altre concurs pendent de resolució, ni ha estat mai premiada. No s’acceptaran traduccions ni adaptacions d’altres textos
7. Les obres presentades no podran ser retirades de concurs fins que s’hagi fet pública la resolució d’atorgament del premi, ni per tal de fer-hi correccions o ampliar-ne el text, ni per renunciar al premi
8. Un cop feta pública la resolució, les obres presentades no guardonades podran ser recuperades per l’autor/a o per la persona a qui autoritzi per escrit, a la seu de l’IMACT, en el termini màxim de tres mesos. L’IMACT no es responsabilitza de la devolució de les obres quan aquesta no hagi estat sol·licitada pels autors en el termini esmentat
9. El premi podrà ésser declarat desert, però en cap cas serà repartit ni hi haurà accèssits
10. La dotació econòmica del premi serà de 3.000 € i estarà subjecta a la retenció fiscal oficial
11. L’obtenció del premi comporta la cessió de l’obra en exclusiva a l’IMACT per part de l’autor/a, durant el període dels dos anys posteriors a la resolució d’atorgament d’aquest, dels drets de comunicació pública, reproducció, distribució i explotació de l’obra premiada, en la seva primera edició, en qualsevol suport o format, en l’àmbit de tot el món, incloent-hi també la facultat de cedir-la a tercers, tenint la consideració i els efectes de contracte de cessió de drets entre autor/a premiat/da i IMACT.
12. L’IMACT assumeix el compromís d’editar l’obra guanyadora
13. El jurat serà designat i presidit pel President de l’IMACT i integrarà els vocals, amb un mínim de cinc membres d’experiència editorial i literària acreditada, entre ells el secretari
14. La composició especifica del jurat qualificador del certamen es farà pública al tauler d’anuncis de l’IMACT abans de la finalització del termini per a la presentació dels treballs
15. Termini màxim de presentació de les obres: 31 de gener de 2008
16. Resolució de l’atorgament: juny de 2008 a Tortosa
17. El fet de concórrer al certamen suposa l’acceptació plena d’aquestes bases

Lliurament dels treballs:
Institut Municipal d’Activitats Culturals i Turístiques de Tortosa (IMACT)
Passeig de Ribera, 11
43500 TORTOSA
Tel. 977 510 144 / adreça-e: imact@tortosa.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

Per consultar les bases íntegres podeu adreçar-vos a l’IMACT, Institut Municipal d’Activitats Culturals i Turístiques, o al BOP. núm. 185 (inserció 2007/9346) de la Diputació de Tarragona