12/9/07

"Poblet, senyor feudal. La documentació de l'Arxiu de Poblet."

A la revista Poblet, any VII, número 14 del juliol de 2007, hi va sortir una ressenya sobre el llibre de Valentí Gual Poblet, senyor feudal, editat per Cossetània Edicions. A continuació podeu veure reproduïts alguns fragments d'aquest article.
"Valentí Gual, ha estat l'autor d'aquest volum que posa a l'abast d'investigadors i del públic els documents i la història del monestir de Poblet."
"En aquest llibre es descriu l'Arxiu Històric de Poblet que s'inicia gairebé amb la fundació del monestir i arriba fins a la Desamortització i Exclaustració del segle XIX. El volum s'ocupa fonamentalment d'aquesta darrera centúria i s'hi afegeix el calaix 27 de l'armari IV que ha estat estudiat per Jaume Felip Sánchez. El llibre conté els índexs onomàstic i toponímic dels armaris II i III corresponents a aquest i a l'anterior volum, elaborat per Fra Xavier Guanter i Roig"
"El llibre està distribuït en dos grans apartats. Un primer gran bloc dedicat als processos civils en què Poblet va participar com a senyor feudal; i un segon gran paquet de documentació que correspon al patrimoni de Poblet."
"El llibre tracta temes que afecten la vida ordinària dels pobles i veïnatges de Poblet. Temes que poden donar-nos a conèixer aspectes interessants de la vida social i econòmica d'aquells segles medievals i de l'època moderna relacionats amb el monestir de Poblet i els seus dominis."

Article de Francesc Maria Tulla, extret del número 14 de la revista Poblet, any VII (juliol de 2007).