25/9/07

Bases del IV premi "L'Esperidió" d'assaig sobre el fet casteller, convocat per l'Associació d'Amics de la Colla Jove Xiquets de Tarragona

A continuació hi trobareu les bases del IV Premi L'Esperidió.

1. Podrà concórrer a aquest concurs qualsevol persona. Les obres hauran d’estar escrites en català.
2. El tema serà el Fet Casteller, en les seves diverses vessants: històrica, costumista, cultural, sociològica, tècnica, mèdica... S’admetrà una sola obra per autor.
3. Les obres han de ser rigorosament inèdites, no poden estar en procés d’edició o amb els drets d’edició compromesos.
4. Els originals s’han de presentar relligats per quintuplicat, mecanografiats a doble espai, per una sola cara i de mida DIN A-4. L’extensió mínima serà de 75 pàgines i màxima de 200.
5. Les referències que permetin identificar l’autor (nom, adreça, telèfon i població) hauran d’anar dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual figurarà només el títol de l’obra.
6. Els originals s’han de presentar al domicili social de l’Associació d’Amics de la Colla Jove, carrer Cós del Bou núm. 23, els dimarts de vuit a nou del vespre o els divendres de deu a dotze de la nit. El termini de presentació de les obres serà el 30 de juny de 2008.
7. Es lliurarà un rebut acreditatiu de la recepció de les obres presentades, el qual s’haurà de presentar, necessàriament, per retirar els textos no premiats.
8. Els autors podran retirar els originals no premiats, prèvia presentació del rebut corresponent, 15 dies després de la concessió del Premi i en un termini d’un mes. Un cop transcorregut aquest termini, s’entendrà que els autors hi renuncien i es destruiran.
9. No es mantindrà correspondència sobre els treballs presentats.
10. El jurat del Premi estarà constituït per cinc persones.
11. El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic durant el mes de setembre de 2008.
12. L’import del premi és de 2500 € com a avançament dels drets d’autor. El premi és únic i indivisible i podrà declarar-se desert.
13. L’obra guanyadora serà publicada per Cossetània Edicions, en la seva col·lecció l’Aixecador.
14. El Jurat podrà atorgar, si ho creu oportú, un o diversos accèssits.
15. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt a criteri del Jurat.
16. Compondràn el Jurat els srs, Joan Aregio i Navarro, Josep Bargalló i Valls, Jordi Bertràn i Luengo, Jordi Jaria i Manzano, Xavier Brotons i Navarro, i com a secretari sense vot Francesc Sempere i Securún. En cas que algun dels membres del Jurat, causi baixa del mateix per la raó que sigui s’anunciarà oportunament.
17. Presentat a Tarragona el dia 20 de setembre de 2007.