27/9/07

Bases del Premi de Narrativa de la Vila de l'Ametlla de Mar 2007

A continuació hi trobareu les Bases del Premi de Narrativa de l'Ametlla de Mar per aquest 2007:

1. Podrà optar al premi una narració o conjunt de narracions escrita en llengua catalana, d'una extensió aproximada d'entre 70 i 110 folis de no menys de 30 ni més de 45 línies per foli i fins a 75 caràcters per línia, mecanografiats a doble espai i per una sola cara.

2. L'obra haurà de ser inèdita, i no estrà compromesa de cap manera la seva publicació.

3. Pot presentar-se a premi, qualsevol jove escriptor dels països catalans, de no més de 40 anys d'edat. Quedaran exclosos els guanyadors dels darrers dos anys.

4. El premi consistirà en una dotació econòmica de 3.000 euros i la publicació de l'obra guanyadora per Cossetània Edicions. Aquesta dotació econòmica comprendrà els drets d'autor de la primera edició.

5. Les obres s'hauran de presentar abans del 22 de desembre de 2007, adreçades a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar - Sant Joan, 55 - 43860 l'Ametlla de Mar, amb la indicació: "Premi de Narrativa vila de l'Ametlla de Mar". culturamar@ametllamar.com.

6. S'enviaran cinc còpies de l'obra. Llurs autors podran signar només amb pseudònim. En plica tancada, al sobre de la qual figurarà el títol de l'obra, s'adjuntarà: nom i cognoms del concursant, adreça amb codi postal, telèfon de contacte i títol de l'obra.

7. El resultat de la decisió del jurat es farà públic d'immediat a la seva votació. Assabentant al guanyador. El lliurament del premi serà dintre dels tres mesos següents a la proclamació. El guanyador estarà present en l'acte públic organitzat a l'efecte. Es farà coincidir amb la presentació del llibre guanyador.

8. El jurat estarà format per una personalitat de relleu en les lletres catalanes, quatre vocals i un secretari amb veu i sense vot. Tots ells a designar encara, en el moment de fer pública la convocatòria.

9. Qualsevol circumstància no prevista en eles bases podrà ser resolta pel jurat; llur decisió serà inapel·lable.

10. La presentació al premi suposa l'acceptació de les Bases.